پاکتهای آماده
   


برخی از پاکتهای عرضه شده در زیر به صورت آماده موجود می باشند و در صورت سفارش بر روی کاغذ خاص یا عادی در تیراژ های زیاد در اسرع وقت امکان آماده شدن وجود دارد.
  1. پاکتهای فانتزی(ملخی): 22.5*11 و 22*10.5
  2.پاکتهای کارت پستالی مستطیلی: 16*11، 18*13، 20*14، 22*16، 17*12، 21*15 و 25*17
  3. پاکتهای مربع شکل در ابعاد: 10*10، 11*11، 14*14، 15*15، 16*16 و 17*17
  4. پاکتهای درب طول(کیفی): 25*16،31*23، و 43*32
  5.پاکتهای درب روی عرض(کیسه ای): 25.5*16.5، 26*19، 31*23، 32*25 و 43*32
ضمناً در تمامی ابعاد مورد نیاز مشتری امکان تولید پاکتهای سفارشی وجود دارد. به ویژه پاکتهای مختلف که به صورت چاپی سفارش ساخت جهت پاکت سازی دارند.
 
ایمیل