استاندارد پاکت
     


ردیف نوع یا اندازه پاکت اندازه کاغذ مورد نیاز دانلود
1 پاکت ملخی 28.5*23
2 پاکت 18*13 28*23
3 پاکت 18*13 (درب مثلثی) 23.3*23.3
4 پاکت 16*11 24*22
5 پاکت 20*15 32*26
6 پاکت 22*16 34*28
7 پاکت 10*7 15*15
8 پاکت 11*11(طرح مربع) 23*17
9 پاکت 14*14(طرح مربع) 30*20
10 پاکت 15*15(طرح مربع) 32*21
11 پاکت 16*16(طرح مربع) 33.2*22
12 پاکت 20*20(طرح مربع) 42*26
13 پاکت A5(درب روی طول) 35*30
14 پاکت A4(درب روی طول) 48*35
15 پاکت ژاپنی درب روی عرض
(چسب از بغل)
26.5*24
16 پاکت ژاپنی (درب روی عرض) 27*24
17 پاکت A5 درب روی عرض
(چسب از بغل)
35*29  
18 پاکت 21*15(درب روی عرض) 32*26
19 پاکت A4 درب روی عرض
(چسب از بغل)
50*35
20 پاکت A3(درب روی طول) 65*49
21 پاکت A5(درب روی عرض) 34.5*30
22 پاکت A4(درب روی عرض) 50*35
23 پاکت A3 درب روی عرض
(چسب از بغل)
66.5*50
24 پاکت 36*26(درب روی عرض) 54*42
25 پاکت A3(درب روی عرض) 67*49
26 پاکت 51*35.5(درب روی عرض) 73*57
27 پاکت ژاپنی با عطف بغل 30*29
28 پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته 29*28
29 پاکت A5 با عطف بغل 40.5*32.5
30 پاکت A5 با عطف بغل و ته 40.5*32
31 پاکت A4 با عطف بغل 55*38
32 پاکت A4 با عطف بغل و ته 55*38
33 پاکت A3 با عطف بغل 72.5*53.5
34 پاکت A3 با عطف بغل و ته 72.5*51
35 پاکت CD 27*17
36 ساک دستی 7*22*17 50*30
37 ساک دستی 9*25*35 70*45
38 ساک دستی 10*43*32 87*53
39 ساک دستی 12*50*36 99*62.5
40 ساک دستی 10*37*26 96*35
       
       











 







ایمیل